Alla nyheter

Önskelista 2017 – nu måste ALLA engagera sig!

9 januari 2017

None

En viktig nyckel till ett bättre och mer jämlikt samhälle är att vi lägger fokus på ungas välmående. Under 2017 måste vi ALLA engagera oss – här är vår önskelista inför det nya året.

1. Fler vuxna som engagerar sig i ungas liv

4 av 10 av Sveriges unga känner oro inför framtiden. Lika många saknar en vuxen som lyssnar på bara dem, och det svåraste att uppnå i framtiden tror unga är att bli lycklig. Detta visar Unga röster 2016, en undersökning som Mentor Sverige tagit fram i samarbete med Ungdomar.se. Undersökningens resultat talar sitt tydliga språk: Sveriges unga känner sig inte lyssnade på eller förberedda inför vuxenlivet, och många ser mörkt på framtiden.

Vi vill: att samhället tar ett gemensamt ansvar för ungas välmående. Att nästan hälften av alla unga, trots att de omges av föräldrar, äldre syskon och lärare, saknar en vuxen som lyssnar på dem är anmärkningsvärt. Vi måste börja se ungas välmående som ett kollektivt ansvar – annars kommer vi aldrig kunna minska utanförskap och låg självkänsla hos Sveriges ungdomar.

2. En jämställd skola

Resultaten från världens största skolundersökning, Pisa, är bättre än på länge. Samtidigt är de alarmerande: skillnaden mellan lågpresterande och högpresterande elever har blivit större. Vår svenska skola har blivit sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund, och elever födda utanför Sverige har sämre skolresultat än elever födda i Sverige.

Vi vill: se en minskning av klyftorna i den svenska skolan under 2017. Ett Sverige där människor hamnar utanför kommer att skapa problem. Under 2017 vill vi att fler inser vikten av att bli sedd, uppmuntrad och stöttad i skolan – rusta därför upp den elevhälsovård som under lång tid monterats ner. Endast när lärare får fokusera på att undervisa och fler resurser läggs på elevhälsovård, såsom kuratorer och fritidsledare, kan elever från olika bakgrund ges utrymme att växa och klyftorna minskas.

3. Fler manliga mentorer

I skrivandes stund står nästan 150 ungdomar på kö för att få en egen mentor via Mentor Sverige; majoriteten av dem är killar. Många av dessa är nyanlända och ensamkommande ungdomar från länder som Syrien, Afghanistan och Mongoliet. Vi på Mentor Sverige vill inget annat än att matcha dessa ungdomar med vuxna mentorer. Problemet är bara att det råder brist på dem.

Vi vill: att fler män anmäler sig som mentorer under 2017. Vi är många vuxna som själva minns behovet av en vuxen kompis under tonårstiden att prata med, och vilken skillnad vuxna förebilder gör. Att bli mentor är att göra en konkret insats och ta ansvar för att bygga det samhälle man själv vill se. Män – 2017 är året då vi hjälps åt att göra skillnad!

4. Riv upp de skärpta asylreglerna

Sedan 2014 har Mentor Sverige intervjuat över 250 ensamkommande ungdomar som en del av vårt mentorskapsprogram. Nu dras mattan bort under deras fötter när de på en dag blir av med boende, god man och dagersättning. Anledningen är den tillfälliga asyllagens strängare regler samt förändringarna i LMA-lagen.

Vi vill: se en förändring av de skärpta asylreglerna. FN:s barnrättskommitté kritiserade så sent som 2015 Sverige för bristande hänsyn till barns bästa i asylärenden – något Sverige har skyldighet att beakta enligt Barnkonventionen. Att utvisa en 16-åring till ett land där hen förföljs och diskrimineras är själva antitesen till såväl Barnkonventionen som Mentor Sveriges arbete. Vi vill att det skyddsnät som trasats sönder för de ensamkommande lagas samt att rätten till familjeåterförening återinförs.

5. Fler företag måste engagera sig

7 av 10 av Sveriges unga upplever att skolan inte gett dem tillräcklig information om arbetsmarknaden. Av dessa känner sig mer än hälften oroliga och ångestfyllda vid tanken på framtiden (Unga röster 2016). Siffrorna är en tydlig indikation på att unga upplever att de inte förstår vuxenvärlden. Här finns stora möjligheter för företag att göra en reell skillnad för ungas välmående och framtidstro.

Vi vill: att fler företag engagerar sig för att stärka framtidstron hos unga. Unga vill få information om arbetslivet genom praktik, de vill möta representanter från företag som berättar om sina yrken och de vill ha studiebesök på arbetsplatser; detta visar Unga röster 2016. Tillsammans med Sveriges företag kan vi göra skillnad! Vi behöver mer pengar för att kunna nå fler ungdomar, men vi behöver också företag som vill att de anställda ska engagera sig ideellt som mentorer.


 Alla nyheter