Föräldraseminarier

Vi stöttar, peppar och stärker föräldrar i deras föräldraskap

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela.

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren.

Boka föräldraseminarium

Våra partnerföretag har förmånen att boka föräldraseminarier som vi genomför på företaget. Möjligheten att boka ett föräldraseminarium finns också för andra aktörer, kontakta verksamhetschef Annika Cripps med en förfrågan.

Har du frågor?

Annika Cripps

Våra föräldraseminarier

En överlevnadsguide för dig som vill få ihop pusslet

Hur bygger vi upp en ny familj där vi ska samsas under samma tak? Hur förhåller vi oss till vår f.d. partners nya familj? Krävs det en examen i projektledning för att kunna sköta all logistik vid födelsedagar och storhelger? Och hur mår barnen?

I seminariet Bonusfamiljen tas frågor som dessa upp. Seminariet ger ett historiskt perspektiv på detta relativt moderna fenomen, men också kloka ord från forskare och rena överlevnadstips från några som varit där. Seminariet lägger fokus både på dig som förälder och på hur barnen mår.

Det här får du med dig:
 • Bakgrund och familjebildningar ur ett historiskt perspektiv.
 • Hur man kan dela på tiden med barnen.
 • Verktyg för att överleva storhelgerna.
 • Intervjuer från fältet.
Föreläsare: Hannes Dahlin

Hannes Dahlin är fritidsledare och social entreprenör. Han arbetar som projektledare på Mentor Sverige och har en lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatthet. Hannes lever själv i en bonusfamilj.

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur du hjälper ditt barn att lyckas i skolan

Föräldrar har en central roll att spela i sina barns liv. Ändå är det många föräldrar som känner sig mer och mer distanserade från sina barn, trots ansträngningar att hålla sig uppdaterade och medvetna. Skolan kan vara ett område där distansen känns extra stor, inte minst på grund av att mycket i skolan har förändrats på kort tid. Det kan vara svårt att förstå de system, tankar och mål som styr skolan idag. Forskning visar dock att föräldrar har en avgörande roll att spela i sina barns framgång i skolan.

Seminariet handlar om hur du som förälder på ett effektivt sätt kan engagera dig i ditt barns skolgång och om den skillnad som du kan göra för ditt barn i skolans värld. Seminariet bygger på svensk och internationell forskning och visar hur du kan hjälpa ditt barn att lyckas i skolan genom fokuserat, kärleksfullt och välinformerat engagemang.

Det här får du med dig:
 • Kunskap om hur en förälders ledarskap och engagemang påverkar ett barns skolarbete.
 • Information om effektiviteten i olika typer av engagemang i skolan.
 • Praktiska verktyg för att hjälpa ditt barn att lyckas i skolan.
Föreläsare: Annika Rosenius

Annika Rosenius har 28 års erfarenhet av den svenska skolan, där hon fortfarande är aktiv som lärare inom SO och svenska. Under dessa 28 år har hon upplevt många sidor av skolans verksamhet och dess förändringar och har bland annat haft över 500 möten med föräldrar. Hon är aktivt engagerad i frågor som gäller föräldrars inblandning i skolan och föreläser baserat på aktuell forskning och personliga erfarenheter.

Hur får jag tiden att räcka till?

Jobba, handla mat, hämta barn, städa, göra läxor, skicka inbjudningskort till kalaset. Hur får jag som förälder alla pusselbitar att gå ihop, samtidigt som jag tar hand om mig själv? Som förälder kan det vara svårt att få livspusslet att gå ihop och få tiden att räcka till, något som leder till att många föräldrar känner stress och riskerar utbrändhet.

I det här seminariet får du verktyg och redskap för att hantera livspusslet, minska stress och känna dig nöjd även när alla pusselbitar inte faller på plats. Under seminariet får du som deltar även möjlighet att kartlägga ditt eget livspussel.

Det här får du med dig:
 • Verktyg för att kartlägga livets alla pusselbitar
 • Kunskaper om stresshantering
 • 8 tips för att få ihop livspusslet
Föreläsare: Lina Jallow

Lina Jallow har 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande med barn, ungdomar och deras nätverk. De senaste 13 åren har hon aktivt arbetat med olika former av föräldrastöd i sin tjänst som förebyggande socialsekreterare.

Genus för föräldrar

Föräldrar är de viktigaste personerna sina barns liv, så länge de bor hemma. Därför är det viktigt att göra medvetna val i sitt förhållningssätt som förälder. Vuxnas förväntningar på barn blir förmedlade genom vilka ord vi använder, vad vi uppmärksammar och genom vårt eget agerande som vuxna förebilder.

Barnen bemöts på olika sätt utifrån deras kön redan som nyfödda, men även senare i livet som tonåringar och vuxna. Genom att vi som föräldrar blir mer medvetna i vårt bemötande kan vi på enkla sätt utmana stereotypa föreställningar om kön och, enligt studier, förebygga våld.

Det här får du med dig:
 • Vad genus är och hur det påverkar barns upplevelse av valmöjligheter.
 • Hur vi kan förebygga våld genom att utmana stereotypa föreställningar om kön.
 • Konkreta tips på hur du ger ditt barn hundra möjligheter istället för två.
 • Forskningsexempel och litteraturförslag.
Föreläsare: Lina Jallow

Lina Jallow är konsult inom socialt förebyggande arbete och ökad medvetenhet kring normer, jämställdhet och inkludering. Hon har arbetat förebyggande med barn, ungdomar och deras nätverk i 20 år – 13 av dessa år har utgjorts av hennes tjänst som förebyggande socialsekreterare inom Socialtjänsten i Botkyrka kommun i Stockholm.

Konfliktlösningar och att förebygga ohälsa har gått som en röd tråd genom hela Linas yrkesverksamma liv. Fokus i hennes arbete ligger på det normkreativa arbetet, då hennes uppfattning är att vi alla har mycket att bidra med – på olika sätt.

Om barn, mobbning och vad du som förälder kan göra

Alla människor är lika mycket värda och man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad; detta vet ju alla. Eller? Trots en sådan självklarhet känner sig många barn utanför och blir mobbade. Varför blir det så, och vad kan du som förälder göra åt det?

I det här seminariet tittar vi närmare på vilka faktorer som kan bidra till att vissa barn blir utsatta för mobbning. Vi kommer också belysa varför vissa barn väljer att mobba andra. Hur ser skolans ansvar ut? Och vad kan vi göra som föräldrar?

Seminariet ger dig ökade kunskaper om hur mobbning och nätmobbning fungerar. Det ger dig även verktyg för att upptäcka och bemöta mobbning.

Det här får du med dig:
 • Kunskap om vilka barn som riskerar att bli utsatta eller utsätta andra.
 • Kunskap om mobbning på nätet.
 • Kunskaper om skolans ansvar.
 • Verktyg för att som förälder bemöta och förhindra mobbning.
Föreläsare: Hannes Dahlin

Hannes Dahlin är fritidsledare och social entreprenör. Han arbetar som projektledare på Mentor Sverige och har en lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i utsatthet.

Hur skärmtid påverkar våra liv

Vi lever i en tidsålder där bildskärmen är en central punkt i livet. Vi sitter, står och går med våra bildskärmar som finns i datorn, TV:n, mobilen och surfplattan. Vuxna och barn spenderar allt mer tid framför en skärm; det är en naturlig del av våra liv att ständigt ha tillgång till internet. Vi lever våra liv på många platser samtidigt. Hur påverkar det vår tid tillsammans i familjen?

Seminariet handlar om skärmtid och dess påverkan på våra liv, både individuellt och i gemenskap. Sverige har under de senaste 20 åren haft massanvändning av internet och fler människor än någonsin är konstant uppkopplade. I många kontexter diskuteras det fortfarande hur farligt nätanvändning kan vara för barn och vuxna, medan andra har en mer positiv syn på utvecklingen. Cornelia belyser de olika synsätt som råder bland experterna idag. Hon ger även konkreta råd om hur vi kan skapa samsyn kring ”skärmtid” i familjen och därmed få mer tid med varandra.

Det här får du med dig:
 • Kunskap om hur skärmtid och konstant uppkoppling påverkar familjerelationer.
 • Praktiska verktyg för hur du kan leda din familj till mer kvalitetstid tillsammans.
 • En utvecklad förmåga att skapa samsyn kring skärmtid i familjen.
Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap. Hon har en bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap i IT/Telekombranschen. Hon anlitas flitigt av företag och organisationer för att hjälpa dem frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter genom att ta tag i de tre stora tidstjuvarna på jobbet: möten, mail och avbrott.