Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Mentor Boost

En workshop som ökar studiemotivation och självkännedom

Mentor Boost är en inspirerande workshop för ungdomar i årskurs nio och förstaårselever på gymnasiet. Syftet är att öka deras studiemotivation och rusta dem för framtiden genom att bygga upp deras motivation, handlingskraft och självkänsla. En workshop som ger eleverna möjlighet att interagera med och dra nytta av positiva förebilder från arbetslivet.  Vilket fungerar som en bro mellan skolan och arbetslivet.

Inre och Yttre Utveckling

Workshoppen bygger på att eleverna ska både blicka inåt och bli medvetna om sina egna inre resurser och förstå hur de kan förändra det som begränsar och stödja det som fungerar. De får också blicka utåt och få kunskap om olika yrken, studiealternativ, karriärvägar och framtidsspaningar. Genom att både blicka inåt och utåt kan man hitta vägen framåt.

Vi tror att varje ungdom själv bär på lösningarna för sitt liv. Men det är lättare att hitta lösningarna om man är fler som hjälps åt.

 

Ökar elevens självinsikt och ger kunskap inför framtiden

Vårt program är utformat för att öka elevernas självinsikt och kunskap om deras personliga utveckling. Det syftar också till att ge dem kunskap om framtida arbetsmöjligheter och studieval. Dessutom ger vi dem de verktyg och färdigheter som behövs för att fatta välgrundade beslut och genomföra dem. Mentor Boost är helt kostnadsfritt för skolan och dess elever.

Mentor Boost är kopplat till läroplanen

Vi tillhandahåller pedagogiska verktyg och inspiration till att förbättra självkännedom och kunskap om livet efter skolan. Vi visar på framtida möjligheter så att varje ung person ska kunna göra välunderbyggda val för sin egen framtid.

Genom Mentor Boost och mötet med olika förebilder får eleven ökad kunskap och förståelse för arbetslivet och dess villkor. Eleven får också en större insikt om utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.

Har du elever som är i behov av en extern mentor?

MENTOR BOOST

Se mer om Mentor Boost

I filmen kan du höra elever, coacher och skolpersonal prata om hur det var att medverka på Mentor Boost.

Så här fungerar Mentor Boost

  • Workshop med föreläsning, inspiration och praktiska övningar på plats i skolan.
  • Eleverna arbetar i mindre grupper tillsammans med en coach från arbetslivet.
  • Tidsåtgång cirka tre timmar per tillfälle ute på skolan, samt ett möte innan tillfället på 1 timme.

Tidsåtgång ca 3 timmar per workshop som genomförs på plats i skolan.

Innehållet består av workshops och inspirationsföreläsningar mellan Mentor, ungdomar och förebilder från näringslivet.

 

Det som var bäst med Mentor Boost var att man fick tillfällen att prata om framtiden. Att lära sig om hur man ska sätta mål och vad man kan göra för att förbättra sin självkänsla, självförtroende och att tänka utanför boxen.

Ungdom, om Mentor Boost

Vad behöver du som skola göra?

  • Utse en kontaktperson som ansvarar för planering och samverkan med Mentor Sverige.
  • Avsätta tid för tre timmars schemabrytande verksamhet i terminsplaneringen.
  • Informera och förbereda berörd personal och elever ute på skolan.
  • Boka ett klassrum per klass och en ansvarig lärare per klassrum.
  • Se till att en lärare är med ute i klassrummet under dagen.
  • Se till att eleverna ges möjlighet att göra utvärderingen i slutet av dagen.

 

Har du frågor om Mentor Boost?

Kontakta Erica Hagström, verksamhetskoordinator
erica.hagstrom@mentor.se, 079-101 05 50

Mentor Boost bidrar till att stärka ungdomarnas egenmakt och självkänsla.
Det bästa som jag har lärt mig var att man får inte ge upp för tidigt. Man måste följa sina drömmar. Jag har lärt mig om cv och det viktigaste i framtiden.
Ungdom om Mentor Boost

Vill du veta om Mentor Boost?

Eller boka in ett tillfälle i din skola?

Rekommendera en vän