Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Unga röster 2017

Unga röster

Unga röster 2017

Unga röster är en rapport där ungdomar mellan 17-24 år från hela Sverige ger sin syn på framtid, jobb, skola och politik. Syftet med Unga röster är att få en bild av hur Sveriges unga mår idag och en indikation om var lösningarna kring ungas oro kan finnas. Vad vill Sveriges unga ha mer av för att känna sig förberedda inför såväl arbets- som vuxenlivet? Vad har de för tips till politiker för att få unga intresserade av politik?

Resultatet i korthet

Vi ser ett tydligt resultat då närmare hälften som deltagit i undersökningen känner oro vid tanken på framtiden. Bland de unga som har en vuxen som lyssnar på dem och som fått information om arbetsmarknaden är det färre som upplever oro vid tanken på framtiden.

Det är fler tjejer än killar som känner oro och bland dem som inte definierar sig som varken kille eller tjej är det hela 64 procent som känner oro. När skolan, familjen och de nätverk som finns i ungas direkta närhet inte räcker till behövs mer stöd och kunskap. Nyckeln till att ge unga framtidstro ligger i möten, oavsett om de sker fysiskt eller digitalt. Det handlar om att vara där unga är och skapa förutsättningar för dessa möten, både mellan unga och vuxna men också unga sinsemellan. På så sätt skapas starka relationer, nätverk och framtidstro.

Ångest inför framtiden är inte en känsla begränsad till tonåren. Oro kring framtid och samtid kan både vuxna och unga känna – men en dyster syn på framtiden under en så formativ tid som ungdomsåren lägger en osäker grund inför det kommande vuxenlivet. 4 av 10 unga känner oro inför framtiden

Att känna sig förberedda är viktigt

Av resultaten att döma står det klart att unga inte känner sig ordentligt rustade inför framtiden.

Jag har aldrig under min skolgång gått igenom hur jobbmarknaden fungerar och ingen har talat om mina möjligheter utöver vad gymnasieprogrammet erbjuder.

Statistiken visar att unga känner sig mer ångestfyllda ju äldre de blir – ju närmare framtiden de kommer. Samtidigt säger siffrorna att andelen unga som känner sig oroliga inför framtiden sjunker när de känner sig lyssnade på av vuxna och har fått tillräcklig information om arbetsmarknaden. Detta är en tydlig indikator på att hur unga känner inför framtiden hänger ihop med hur väl förberedda de känner sig.

 

Någon som visar vägen

Ett annat mönster i rapporten är att unga saknar stöd från vuxna. Svaren i rapporten pekar på det stora behovet av vuxna förebilder – någon som visar, förklarar och vägleder.

  • 3 av 10 saknar en vuxen som lyssnar på dem, deras tankar och problem
  • 7 av 10 hade önskat mer stöd från en vuxen under sin skolgång.
  • Dessutom vill majoriteten få information om arbetsmarknaden genom mer vuxenkontakt i form av praktik, studiebesök och genom att träffa personer från företag.

Jag vet inte vad jag vill bli, och lärarna tjatar på mig att jag ska veta. Jag vet ingenting och jag bara gråter när jag tänker på det. Jag vet inte vad jag ska göra...
13-15 åring