Du måste acceptera cookies för inriktning för att kunna titta på videos via YouTube.

Rapport förebildseffekten

Hur skapar vi bästa förutsättningarna för morgondagens unga vuxna?

Ungas mående och framtidssyn har varit ett stort fokus i samhällsdebatten under de senaste åren. Och med all rätt. Varje år möter vi på Mentor Sverige över 28 000 ungdomar med målet att frigöra den potential som finns – men som inte alltid får ta plats. Vi har med stigande oro sett både larmrapporter kring ungas mående och hört deras oro i våra egna möten. Därför har har gjort en studie på 3000 ungdomar som ligger till grund för rapporten Förebildseffekten.

Idag växer ungdomar upp i en föränderlig tid där olika kriser avlöst varandra under flera år. Innan pandemin var över kastades de in i förnyad osäkerhet kopplad till krig i vårt närområde, energikris och finansiell oro. Dessutom har de klimatfrågan hängandes över sig – en utmaning de inte har orsakat, men som de förväntas gå i bräschen för att lösa. Det är med andra ord inte konstigt att ungas besvär med psykiska ohälsa ökar.

I rapporten presenterar vi data kring hur unga mår. Vi ser skillnaderna mellan unga som har en närvarande vuxen i sitt liv och unga som saknar eller inte upplever sig behöva en närvarande vuxen. Vi undersöker också hur vi skapar bäst förutsättningar för morgondagens generation. Vi vill genom denna studie bidra till att sprida kunskap om ungas livssituation och samtidigt berätta om vårt bidrag för att alla unga ska få växaupp hälsosamt och kunna nå sin fulla potential. Här kan du läsa mer om oss på Mentor Sverige.

Gör skillnad för morgondagens unga vuxna och bli mentor till en ungdom! 

Jag är rädd för var samhället kommer att hamna för det händer så mycket i världen, speciellt nu det senaste året. Och det sprids på sociala medier. Om allt detta händer nu  – vad kommer att hända när jag är 20 eller 25 år?

Tjej, 16 år om framtiden

Ladda ned rapporten nedan

20% saknar en vuxen

i sin närhet som de ser upp till. Fyra av fem unga uppger att de har en vuxen förebild

27% av unga

som saknar en närvarande vuxen mår dåligt eller mycket dåligt i livet som helhet

Rapporten i korthet

 • 20% saknar en vuxen förebild – och lika många har inte en närvarande vuxen i sitt liv
 • 66% tycker att livet som helhet känns bra, samtidigt som 1 av 3 inte mår så bra som de borde
 • För 13- 17 åringar är mående många gånger kopplade till hur skolan upplevs
 • Skolan anses idag viktig men skapar också stress
 • Unga ser mer pessimistiskt på samhällets framtid, i jämförelse med den mer optimistiska bilden av den egna framtiden
 • 4 av 5 killar (79%) respektive 3 av 5 tjejer (60%) känner sig mycket eller ganska hoppfulla inför framtiden
 • 10% känner sig ganska eller mycket oroliga inför framtiden
 • Många unga har drömmar och planer för framtiden. Samtidigt har nästa lika många inga framtidsdrömmar eller så vet de inte vet hur de ska nå dit
 • Framtidstron är ofta kopplade till samhällsutvecklingen
 • 2 av 5  (40%) anser att de saknar verktyg för att uppnå sina drömmar och mål
 • 1 av 5 upplever att vem de är utgör ett hinder för dem att nå sina mål
 • Unga som har en närvarande vuxen mår ofta bättre

Min största utmaning de närmsta 10 åren är nog min mentala hälsa. Det händer att jag redan nu får känslan av att jag inte orkar mer och det gör mig orolig. Jag vill inte fortsätta vara stressad och ha ångest
KILLE 16 åR

Slutsatser av studien

En tydlig slutsats av rapporten är att allt inte är nattsvart – tvärtom mår många unga bra och ser positivt på sin egna framtid.

Men, vi ser också att det finns en grupp som mår dåligt och ser allt mörkare på framtiden. Här behöver fler aktörer både inom politik, skola, näringsliv och civilsamhälle samverka för att stödja unga som mår dåligt. I studien har vi också funnit pusselbitar som tydligt sammankopplar till vår egna verksamhet och som illustrerar behovet av närvarande vuxna.

Resultaten pekar på att unga som har en närvarande vuxen tenderar att uppleva livet som helhet som bättre, men även att upplever färre hinder för att nå sina mål samt större möjligheter att utvecklas professionellt – i jämförelse med unga som saknar en närvarande vuxen. Samtidigt som vi bör vara försiktiga med att dra orsakssamband, så indikerar studiens resultat att unga med en närvarande vuxen generellt har bättre självkänsla och upplever färre hinder i livet.

En potentiell förklaring till resultaten är att en närvarande vuxen kan utgöra ett emotionellt stöd och hjälpa unga att hantera jobbiga situationer eller känslor. De kan även praktiskt möjliggöra för unga att komma in på arbetsmarknaden, till exempel i form av att hjälpa till med kontakter, jobbansökningsprocesser eller att skriva CV.

Stöd vårt arbete?

Engagera dig volontärt! Bli mentor till en ungdom eller skänk en gåva!

66% av ungdomarna

upplever sina möjligheter att utvecklas professionellt som stora eller mycket stora.

Vill du bli en förebild?