Mentor Talks- företagspartner

Vi stöttar, peppar och stärker föräldrar i deras föräldraskap

Att vara förälder är ett oerhört viktigt jobb, både helt fantastiskt och utmanande. Tonårsföräldrar har ofta många frågor som de behöver få besvarade och tankar som de vill dela.

Om det är något vi på Mentor vet en hel del om så är det ungdomar. Därför förstår vi också vad det innebär att vara förälder till dem. Vi gör allt för att stötta, peppa och stärka alla föräldrar i deras föräldraskap. Vi har ett stor kunskap om tonåringar och föräldraskap, men vi har också ett nätverk av fantastiska föreläsare som vi har knutit till oss under åren.

Boka Mentor Talks företagsevent

Våra partnerföretag har förmånen att boka Mentor Talks som vi genomför på företaget. Seminarierna pågår i en timme och innehåller ett 40 minuters segment med föreläsning samt 20 minuter för frågor. Möjligheten att boka ett Mentor Talks finns också för andra aktörer, kontakta verksamhetskoordinator Carina Juserius med en förfrågan.

Har du frågor?

Carina Juserius

Verksamhetskoordinator
+46708228686

Våra föräldraseminarier

Unga och droger

Vi som föräldrar är den viktigaste skyddsfaktorn för våra barn därför är det så viktigt att veta hur vi kan skydda dem. Om vi ökar förståelsen om hur användandet av tobak, alkohol och narkotika ser ut i våra barns vardag kan vi öka kunskapen om beteenden som innebär risk och vad vi som föräldrar kan göra.

Det här seminariet handlar om hur dagens problematik kring droger ser ut och hur du som förälder kan skapa förutsättning- ar för ditt barn att göra positiva val. Under seminaret får du information om droger och konkreta tips på hur du kan bidra till att unga får den trygghet, stöttning och stimulans de behöver för att de inte hamna i negativa beteendemönster.

Det här får du med dig:
 • Tips och råd runt riskbeteenden.
 • Fakta och statistik om sambandet mellan tobak, alkohol och droger.
 • Konkreta verktyg för samtal i hur du kan agera för att skydda ditt barn.
Föreläsare: Lina Jallow

Lina Jallow har 20 års erfarenhet av att arbeta förebyggande med barn och ungdomar med olika former av föräldrastöd. Idag är hon specialistkonsult inom preventivt arbete på Våldspreventivt Center på Botkyrka kommun.

Tryggare nätvardag

Det finns mycket bra på nätet, det är ju därför vi är där! Många unga träffar vänner och likasinnade, hittar information och lär sig nya saker. Men med sociala medier och ett uppkopplat liv följer risken att vi jämför oss med varandra eller att vi utsätts för mobbning, hat, hot och trakasserier.

Det här seminariet handlar om hur ungas vanor på nätet ser ut idag och hur du som förälder kan prata med mitt barn kring vardagen på nätet. Faktum är att de flesta barn verkligen vill prata med en vuxen om vad som händer på nätet, men många tror inte att du som vuxen skulle förstå. Unga vill ha sina föräldrar närvarande, även på nätet.

Det här får du med dig:
 • Konkreta verktyg för hur du pratar med ditt barn om nätet.
 • Tips och råd.
 • Fakta och statistik om ungas nätvanor.

Prinsparets Stiftelses vision är att alla barn och unga ska ha möjlig- het att få vara sig själva. Genom våra två verksamhets- områden, tryggare nätvardag och dyslexi, tar vi varje dag steg närmare vår vision.

Framtidens superkraft

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus.

Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.
Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg för hur du stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Det viktigaste ledarskapet

Ledarskap är förmågan att förstå var vi ska, men framför allt hur vi tar oss dit. Först när vi blir medvetna om hur vårt eget beteende påverkar vår omgivning förändrar vi vårt ledarskap. Barn vet vad de vill – föreläsningen handlar om vad barn behöver och hur vi föräldrar ser till att de får det de behöver. När vi anpassar oss efter barnens utveckling samtidigt som vi håller kurs mot det långsiktiga målet får vi trygga och välmående barn.

Mycket i omvärlden är oförutsägbart, som föräldrar ska vi vara det motsatta. Vi reflekterar kring grundvärderingar samt hur vi förmedlar dessa till barnen. Malin berättar om hur vi genom inspiration och engagemang kan hjälpa barnen hitta sin egen, inre motivation.

Det här får du med dig:
 • Hur vi skapar ömsesidig tillit och respekt.
 • Strategier för att uppmuntra samarbete och självständighet.
 • Goda förutsättningar för kommunikation och konflikthantering.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur du motiverar ditt barn, dig själv och andra

Förr sa man att man kan leda hästarna till vattnet men man kan inte tvinga dem att dricka!
Men kan man få dem att dricka? Eller är motivation ”Mission Impossible”?

Hur får jag mitt barn att läsa läxor, plocka undan efter sig och komma hem i tid till middagen?

Hur kan jag själv göra de förändringar i mitt liv som jag länge har tänkt?

I detta seminarium får du lära dig en samtalsmetod som kan hjälpa dig att bemöta din omgivning i den svåra konsten att starta förändringar. Seminariet visar även på hur viktigt det är att vara uthållig.

Det här får du med dig:

Metoden som seminariet bygger på heter MI (Motivated Interviews) eller Motiverande Samtal. Som deltagare får man träna på metoden praktiskt i en sk. Bikupa. För att kunna ta till sig innehållet kommer ni också att få en sammanfattning av hur motivation fungerar. I seminariet kommer vi även att prata om hur man skaffar sig goda vanor och diskutera olika tidsaspekter för förändringar.

Föreläsare: Cornelia Eneroth

Cornelia Eneroth är konsult och föreläsare inom området personlig effektivitet och ledarskap i IT/Telecom branschen.

Lär ditt barn studieteknik och konsten att koncentrera sig.

Ett växande informationssamhälle gör att vi behöver bli bättre på att ta till oss information men också bli duktiga på att sortera bort det vi inte behöver. Samtidigt gör informationsflödet att vi blir avbrutna oftare i vår koncentration. Det är en paradox att allt fler arbeten blir kunskapsarbeten som kräver högt fokus. Om vi lär våra barn att fokusera och koncentrera sig på rätt saker kommer de få fördelar i skolarbetet och bli bättre rustade för framtidens arbetsmarknad.

Det här seminariet tar upp vikten av att kunna koncentrera sig, hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det och därmed bli bättre rustade för framtiden.

Det här får du med dig:
 • Tips för en bättre studieteknik.
 • Verktyg för att förbättra koncentrationsförmågan.
 • Konkreta verktyg hur du som förälder stöttar ditt barn i ett informationssamhälle.
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil. kand. i föräldrapsykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Genom rätt miljö och förutsättningar

Vad är kreativitet? Hur kan vi stötta dem som tror att de inte är kreativa? Genom att bredda vårt eget synsätt kan vi lättare se att alla barn har olika talanger och styrkor. Vår uppgift är att hjälpa varje barn att upptäcka sina förmågor. Vi behöver också skapa en kultur där fel och misstag ses som naturliga steg mot utveckling.

Malin berättar om hur vi skapar gynnsamma förhållanden för att sporra såväl vår egen som våra barns kreativitet. Hon visar varför det är bra för barn att öva sig på att ha långtråkigt och vilka positiva effekter det kan få. När vi lär barnen att underhålla sig själva minskar deras rastlöshet och fantasin främjas.

Det här får du med dig:
 • Den senaste forskningen om kreativitet
 • Vikten av att barn får lära sig använda alla sina sinnen
 • Konkreta tips på hur vi stöttar barnens kreativitet
Föreläsare: Malin Thurezon

Malin Thurezon har en fil.kand. i föräldraskaps-psykologi och är utbildad seminarieledare av den danske familjeterapeuten Jesper Juul. Hon är civilekonom i grunden och har fyra egna barn.

Hur får mitt barn bra självkänsla?

Många föräldrar upplever att de säger samma sak om och om igen till sina barn – utan fruktbar respons. Då är det lätt att prova olika modeller efter varandra, vilket sällan ger det samarbete vi önskar.

Seminariet tar upp vilka kommunikativa val som ger vilka effekter på barns självkänsla. Den går igenom varför det berömda berömmandet inte alltid fungerar, hur viktigt det är att skapa en jämlik dialog mellan förälder och barn samt hur du hanterar konflikten när vett och etikett möter deras integritet.

Seminariet ger också en ”crash course” i känsloskolan – hur kan jag hjälpa mitt barn att ta hand om sina känslor?

Det här får du med dig:
 • Tre sätt att bekräfta för att stärka självkänslan.
 • Den vanligaste orsaken till vardagsbråk – och lösningen!
 • Den jämlika dialogen – ta ägandeskap över dina åsikter, känslor och behov.
Föreläsare: Serena Mon de Vienne

Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och föräldraexpert. Hon är utbildad på retorik-konsultprogrammet på Södertörns Högskola och har även studerat familjepsykologi.

Vänta ej på motivationen... Just do it!

Många pratar om att vi borde ha mer idrott i skolan men det är ändå där som ungdomarna och barnen får huvuddelen av veckans dos motion. På helger sjunker aktivitetsnivån kraftigt bland både pojkar och flickor i alla ådrar. Och den stillasittande tiden framför skärmar ökar.

Under detta seminarium varvar vi personliga berättelser med statistik och fakta. Vi resonerar oss fram till hur man kan få in mer rörelse i vardagen och hur man kan ställa rimliga krav på sig själv som förälder. Vi tar också upp hur mycket man har att vinna på att få in fysisk rörelse i vardagen.

Det här får du med dig:
 • Tips på aktiviteter i vardagen!
 • Sambandet mellan träning/rörelse och koncentrationsförmåga/inlärning
 • Vinster av fysisk aktivitet
 • Statistik och forskning runt rörelse kopplat till hälsa
 • Hur du kan vara en förebild
Föreläsare: Björn Thulin och Petra Wennerblom

Björn Thulin är funktionsmedicinsk kost- och hälsocoach. Björn har dessutom lång erfarenhet av socialt arbete med barn, tonåringar och föräldrar i fokus.

Petra Wennerblom är socionom och har arbetat med barn, unga och familjer i flera år. Intresset för hälsa har alltid funnits där.